ردیف

عنوان

دوره تحصیلی

تاریخ انتشار

لینک دانلود

1سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینیضمن خدمت علوم پزشکی1400/11/5

دانلود

2
روخوانی و روانخوانی نورضمن خدمت فرهنگیان1400/2/2

دانلود

3 آشنائی با احکام اسلامیضمن خدمت علوم پزشکی1400/11/5

دانلود

4 حکومت مهدوی و وظایف منتظرانضمن خدمت علوم پزشکی1400/10/19

دانلود

5تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیثضمن خدمت علوم پزشکی1400/10/22

دانلود