به گزارش معاونت تبلیغ و ترویج مهلت ثبت نام دانشگاه علوم قرآن و حدیث تا 14مهر ماه تمدید شد.