آماده سازی محل برگزاری آزمون های دانشگاه قرآن و حدیث در نمایندگی استان یزد

ضدعفونی و نظافت محوطه بیرونی و داخلی محل برگزاری امتحانات ، تعمیر سیستم های روشنایی و سرمایشی ، اماده سازی مخزن و ..... از جمله اقدامات گسترده واحد پشتیبانی موسسه جهت آماده سازی محل برگزاری امتحانات در طول چند روز گذشته و قبل از برگزاری امتحانات بود.