* طرحهای آموزشی ( طرح آموزشکده قرآنی ثقلین - طرح قرآنی هدایت ثقلین – طرح آموزشی حفظ قرآن کریم - طرح آموزشی تفسیر قرآن کریم - طرح آموزشی فن بیان و گویندگی - طرح آموزشی امام شناسی - طرح آموزشی تربیت مؤثر ( سبک زندگی اسلامی(

 * طرح های آموزشی تک منظوره ( آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم -آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم - آموزش احکام - آموزش حدیث – آموزش خانواده – آموزش قرائت و تجوید(

 * دوره های تربیت مربی و معلم ( تربیت مربی مقدماتی ثقلین (روخوانی و روانخوانی( - تربیت مربی پیشرفته ثقلین (تجوید، ترتیل، قرائت) - تربیت مربی ترجمه و مفاهیم – تربیت مربی کودک و نوجوان(